piątek, 18 lutego 2011

Czy chrześcijanin może być za stosowaniem kary śmierci?

W nauczaniu kościoła znajdujemy odpowiedz  :
EV 56: „Zarówno w Kościele, jak i w społeczności cywilnej oraz powszechnej zgłasza się postulat jak najbardziej ograniczonego jej [tzn. kary śmierci – przyp. xpk] stosowania albo wręcz całkowitego zniesienia. Problem ten należy umieścić w kontekście sprawiedliwości karnej, która winna coraz bardziej odpowiadać godności człowieka, a tym samym – w ostatecznej analizie – zamysłowi Boga względem człowieka i społeczeństwa. Istotnie, kara wymierzana przez społeczeństwo ma przede wszystkim na celu „naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie”. Władza publiczna powinna przeciwdziałać naruszaniu praw osobowych i społecznych, wymierzając sprawcy odpowiednią do przestępstwa karę, jako warunek odzyskania prawa do korzystania z własnej wolności. W ten sposób władza osiąga także cel, jakim jest obrona ładu publicznego i bezpieczeństwa osób, a dla samego przestępcy kara stanowi bodziec i pomoc do poprawy oraz wynagrodzenia za winy.
Jest oczywiste, że aby osiągnąć wszystkie te cele, wymiar i jakość kary powinny być dokładnie rozważone i ocenione, i nie powinny sięgać do najwyższego wymiaru, czyli do odebrania życia przestępcy, poza przypadkami absolutnej konieczności, to znaczy gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa. Dzisiaj jednak, dzięki coraz lepszej organizacji instytucji penitencjarnych, takie przypadki są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale.
W każdym razie pozostaje w mocy zasada wskazana przez nowy Katechizm Kościoła Katolickiego: „Jeśli środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej”.
Papież jasno pisze, że kara śmierci nie jest wykluczona (społeczność musi mieć możliwość skutecznej obrony przed agresorem), niemniej wobec rozwoju technik resocjalizacyjnych i metod izolacji w systemie penitencjarnym zazwyczaj wystarczającym środkiem ochrony jest izolacja w więzieniu.
Osobną kwestią jest pytanie, dlaczego tak wielu ludzi opowiada się za karą śmierci? Czy nie wynika to z jakiegoś pragnienia zemsty? Jeśli tak, to z całą pewnością nie jest to powód ani dobry, ani wystarczający.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz